Home / News / European Record | Antonie Paterakis | 2×2 average 1.65s